برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3147)

2-4-2) روشهای آغازین242-5) گوسین242-6) روشهای محاسباتی گوسین252-6-1) روش میدان خودسازگارهارتری فاک (HF)252-6-2) نظریه تابع چگالی (DFT)272-6-3) مجموعه های پایه282-7) جابه جایی شیمیایی مستقل ازهسته (NICS)312-8) آنالیز اوربیتال پیوند طبیعی (NBO)332-9) HOMO وLUMO332-10) قطبش پذیری- سختی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3146)

1-3-2-1 ریبوفلاوین 61-3-2-2 کانتاگزانتین 61-3-2-3 کارتنوئیدها 61-3-2-4 پرودیجیوسین 71-3-2-5 فیکوسیانین 71-3-2-6 ویولاسئین 71-3-2-7 آستاگزانتین 71-3-3 فاکتورهای موثر در تولید پیگمان میکروبی 81-3-3-1 دما 81-3-3-2 PH 81-3-3-3 منبع کربن 81-3-3-4 منبع نیتروژن 81-3-3-5 نوع تخمیر 81-3-3-6 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3144)

2-1-5-2- خاک دهی پای بوته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142-1-5-3- علف های هرز و انگلی مزارع روناس……………………………………………………………………………………………………………………………..142-1-5-4 مبارزه با بیماریها و آفات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142-1-6-تناوب زراعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142-1-7- برداشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152-1-8 بذرگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152-1-9 خشک کردن ریشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………152-2- مقاومت به شوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….162-2-1- اصلاح خاک های شور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….182-3- استفاده های دارویی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….192-3-1- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3143)

1-7-2 تعارف عملیاتی واژه ها101-8- نوع متغیرها101-9- خلاصه11فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق2-1- مقدمه132-2- هوش142-2-1 نظریه هوش چندگانه گاردنر142-2-2 هوش تصویری – فضایی142-2-3 هوش کلامی – زبانی142-2-4 هوش منطقی- ریاضی152-2-5 هوش اندامی – Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (3142)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی Read more…